Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 26.11.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. realizacji inwestycji Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 25.11.2020 Zarządzenie Nr V/167/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa kompleksu naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 20.11.2020 Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zaplanowanej na 27.11.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Solec Kujawski na lata 2021-2025 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025”, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Solcu Kujawskim Szczegóły