Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.11.2020 Zarządzenie Nr V/158/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 10.11.2020 Zarządzenie Nr V/159/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 mln złotych dla Gminy Solec Kujawski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów” Szczegóły
Artykuł 10.11.2020 Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej z dnia 30.10.2020 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 09.11.2020 Uchwała Nr XXII/190/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024 Szczegóły
Akty prawne 09.11.2020 Uchwała Nr XXII/189/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 06.11.2020 Uchwała Nr XXII/194/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.11.2020 Zarządzenie Nr V/156/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Uchwała Nr XXII/199/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Wspieraj Seniora” Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Uchwała Nr XXII/198/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Uchwała Nr XXII/197/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Szczegóły