Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.10.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego Szczegóły
Akty prawne 23.10.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.10.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.10.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 23.10.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 23.10.2020 Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zaplanowanej na 30.10.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 23.10.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.10.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenach użytków ekologicznych w Przyłubiu, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.10.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.10.2020 Zarządzenie Nr V/151/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły