Typ Data Tytuł
Artykuł 24.01.2020 Protokół z XV sesji Rady Miejskiej z dnia 24.01.2020 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 24.01.2020 Uchwała Nr XV/134/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 24.01.2020 Uchwała Nr XV/133/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela Szczegóły
Akty prawne 24.01.2020 Uchwała Nr XV/132/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 24.01.2020 Uchwała Nr XV/131/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 24.01.2020 Uchwała Nr XV/130/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 24.01.2020 Zarządzenie Nr V/21/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie podziału lokalu, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 3/4 Szczegóły
Akty prawne 22.01.2020 Zarządzenie Nr V/14/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 21.01.2020 Zarządzenie Nr V/12/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty remontowe, drobne naprawy usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu”, na działce nr ew. 1147/4 (obręb M. Solec Kujawski), przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim Szczegóły