Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.12.2019 Zarządzenie Nr V/175/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 27.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Solec Kujawski, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Zarządzenie Nr V/174/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego Szczegóły
Akty prawne 29.11.2019 Zarządzenie Nr V/173/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.11.2019 Uchwała Nr XIII/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Solca Kujawskiego na lata 2020-2022 Szczegóły
Akty prawne 22.11.2019 Uchwała Nr XIII/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.11.2019 Uchwała Nr XIII/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.11.2019 Uchwała Nr XIII/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Szczegóły
Akty prawne 22.11.2019 Uchwała Nr XIII/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szczegóły
Akty prawne 22.11.2019 Uchwała Nr XIII/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 22.11.2019 Uchwała Nr XIII/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły