Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.10.2019 Uchwała Nr XII/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 18.10.2019 Uchwała Nr XII/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 18.10.2019 Zarządzenie Nr V/166/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 17.10.2019 Uchwała Nr XII/…../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 17.10.2019 Uchwała Nr XII/…../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 17.10.2019 Uchwała Nr XII/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego oraz ulicy Lipowej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.10.2019 Uchwała Nr XII/…../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Otorowo I” położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej, zaplanowany na 24 października 2019 r. na godz. 13.00 Szczegóły
Akty prawne 17.10.2019 Zarządzenie Nr V/158/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 Zarządzenie Nr V/167/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie projektów statutów sołectw i osiedli Gminy Solec Kujawski Szczegóły