Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/243/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/242/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/241/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2027” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/240/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/239/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 Zarządzenie Nr V/37/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej niejawnej po przeprowadzonej kontroli oraz przeglądzie dokumentów niejawnych na stanowisku ds. Przetwarzania Dokumentów Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ujętych w miejski system kanalizacji deszczowej… (znak sprawy GD.ZUZ.5.4210.150.2021.WK) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.05.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Składanowskiej-Curie w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.05.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 25.05.2021 Zarządzenie Nr V/55/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim Szczegóły