Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.09.2019 Uchwała Nr XI/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 Uchwała Nr XI/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 Zarządzenie Nr V/151/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 Uchwała Nr XI/….19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 Uchwała Nr XI/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za okres 2017-2018 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 Uchwała Nr XI/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 Uchwała Nr XI/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 Zarządzenie Nr V/149/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 20.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku nr 8 w miejscowości Przyłubie”. Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zaplanowanej na 27 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowywania projektów dokumentów…. Szczegóły