Budżet Obywatelski

Uchwała Nr XVIII/156/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29.05.2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski

Budżet  Obywatelski Gminy Solec Kujawski

        Rada Miejska  w Solcu Kujawskim Uchwałą  Nr VIII/65/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia  Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski,  przyjęła zasady i tryb przeprowadzenia  Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego realizacja projektów  planowana jest od 2020 r. W/w Uchwała została zmieniona podczas X sesji RM w dniu 30.08.2019 (Uchwała Nr X/80/19).

Czym jest Budżet Obywatelski ?

Jest to szczególna forma konsultacji społecznych , która ma na celu aktywizację mieszkańców.  Jest to proces, w którym solecczanie będą mogli najpierw zgłaszać  do burmistrza  projekty, a po ich weryfikacji formalno-prawnej głosować nad projektami.

Jakiego typu projekty mogą być realizowane w ramach budżetu?

Będą to projekty , które :

 • mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy , określonych w ustawie o samorządzie gminnym,
 • będą realizowane na terenie będącym własnością gminy,
 • będą zgodne z dokumentami strategicznymi gminy (m.in.  Strategią rozwoju….”, Gminnym Programem  Rewitalizacji…”, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego),
 • będą ogólnodostępne dla mieszkańców gminy,
 • są możliwe do realizacji w ciągu jednego roku kalendarzowego,
 • spełniają wymagania określone w ww. uchwale.

Kto  i kiedy może zgłosić projekt?

Każdy pełnoletni  mieszkaniec na stałe zamieszkały w Solcu Kujawskim oraz organizacje pozarządowe. Może każdy z nich złożyć dowolną liczbę projektów.  Projekty muszą być złożone na formularzu dostępnym na stronie internetowej gminy. Każdy wniosek musi być poparty przez co najmniej 50 mieszkańców. Projekty składa się od 1 sierpnia do 14 sierpnia danego roku na kolejny rok kalendarzowy.

Środki przeznaczone na Budżet  Obywatelski mają służyć podnoszeniu jakości wspólnoty samorządowej.

Wysokość  środków na Budżet  Obywatelski na każdy rok kalendarzowy określa Rada Miejska.  W uchwale określono procentowo maksymalne wartości dla projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, uzależnione od wysokości planowanych wydatków budżetowych na rok, w którym składany jest projekt.

Weryfikacja zgłoszonych projektów dokonywana jest przez burmistrza przy pomocy zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w terminie od 16 sierpnia do 31 sierpnia . Mieszkańcy lub organizacje pozarządowe ,  których projekty zostaną negatywnie zweryfikowane mogą wnieść odwołanie do burmistrza.

Po zakończonej procedurze odwoławczej burmistrz podaje do publicznej wiadomości listę projektów przyjętych do głosowania i projektów odrzuconych.

Kiedy i jak przebiega głosowanie?

Burmistrz wyznaczy termin głosowania. Głosowanie odbywać się będzie w wersji papierowej i elektronicznej (Karta do głosowania do pobrania – 10.09.2019 r.) . Prawo udziału w głosowaniu nad projektami mają mieszkańcy stale zamieszkujący w Solcu Kujawskim , którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyli 16 lat. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego projektu z listy projektów przyjętych do realizacji. Każdy z uprawnionych do głosowania może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania na projekt.  Niedopełnienie któregokolwiek z wymogów  określonych w umowie spowoduje, że karta jest nieważna.

Obliczeni wyników głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów. Jeżeli  dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o kolejności decyduje publiczne losowanie.

Do realizacji przyjmuje się projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej  na Budżet Obywatelski.

Wyniki podaje burmistrz do publicznej wiadomości do 14 października.

Budżet Obywatelski jest to szansa do dyskusji na temat potrzeb mieszkańców  i ich realizacji. Zatem zachęcam do składania projektów i udziału w głosowaniu nad projektami.

Harmonogram konsultacji  w sprawie wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski na rok 2020

 

Od 1 sierpnia do 14 sierpnia 2019

Składanie formularza   zgłoszenia  projektu w ramach  Budżetu Obywatelskiego w gminie Solec Kujawski na kolejny rok kalendarzowy.

Od 16 sierpnia do  31 sierpnia 2019

Weryfikacja projektów złożonych w ramach  Budżetu Obywatelskiego w gminie Solec Kujawski na kolejny rok kalendarzowy.

Od 1 września do 30 września 2019

Konsultacje – głosowanie nad projektami.

Od 1 października do 10 października 2019

Liczenie głosów.

Do 14 października 2019

Ogłoszenie wyników konsultacji.

Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców.
Zgłoszenie zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski jest proste.

 1. Projekt musi być zgłoszony na formularzu, dostępnym  na stronie internetowej gminy www.soleckujawski.pl (zakładka: budżet obywatelski).
 2. Formularz zostanie uznany za ważny, jeśli wypełnione zostaną wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe.
 3. Do wniosku musi być dołączona lista podpisów co najmniej 50 mieszkańców gminy,  popierających projekt.
 4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć  w wyznaczonym, zgodnie z harmonogramem, w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter), ul. 23 Stycznia 7, lub wysłać pocztą tradycyjną, przy czym decyduje data wpływu do urzędu.

 Projekty  w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez pełnoletnich mieszkańców, stale zamieszkałych na terenie gminy oraz organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na terenie gminy.

Wnioskodawca  w ramach Budżetu Obywatelskiego może:

1)      złożyć dowolną liczbę projektów;

2)      podpisać się na liście poparcia dowolnej liczby projektów.

W przypadku zgłoszenia kilku tożsamych projektów, przyjmuje się, że wnioskodawcą jest ten, który pierwszy złożył projekt.

Przy zgłaszaniu projektów pamiętajmy:

W ramach Budżetu Obywatelskiego realizowane mogą być tylko i wyłącznie projekty, które:

1)      mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy;

2)      będą realizowane na terenie będącym własnością gminy i zgodne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi gminy;

3)      są  ogólnodostępne dla mieszkańców gminy;

4)      są zgodne z zasadami współżycia społecznego;

5)      są możliwe do realizacji w ciągu jednego roku kalendarzowego;

 Katalog zadań do realizacji, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy:

 • ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna,
 • gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego,
 • wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • ochrona zdrowia,
 • edukacja publiczna,
 • kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe;
 • zieleń gminna i zadrzewienia;
 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • promocja gminy.

WERYFIKACJA

 1. Projekty podlegają ocenie formalno-prawnej przez burmistrza przy pomocy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
 2. W ramach oceny formalno-prawnej weryfikuje się, m.in. poprawność wypełnienia formularza, uprawnienia osób zgłaszających i popierających projekt.
 3. Wniosek zweryfikowany negatywnie pod względem formalnym nie podlega ocenie merytorycznej.
 4. W ramach oceny merytorycznej weryfikuje się, m.in. możliwość realizacji projektu pod kątem technicznym i finansowym, skutki realizacji projektu w kolejnych latach, spełnienie warunków określonych w § 6 nn. aktu.
 5. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji projektów pod kątem merytorycznym, że złożony formularz nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy projektu, wnioskodawca zostaje niezwłocznie wezwany do wprowadzenia uzupełnień lub modyfikacji w terminie trzech dni. Projekt nie może być korygowany więcej niż raz.
 6. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach weryfikacji projektów, w tym negatywnie ocenionych wraz z uzasadnieniem. Informację umieszcza na stronie internetowej gminy www.soleckujawski.pl (zakładka: budżet obywatelski) oraz na stronie podmiotowej gminy Biuletynu Informacji Publicznej.
 7. Wnioskodawcy, których projekty zostały negatywnie zweryfikowane, mają prawo wnieść odwołanie do burmistrza w terminie 7 dni od dnia podania tej do publicznej wiadomości.
 8. Odwołanie, o którym mowa w ust. 7 burmistrz rozpatruje w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 9. Po zakończonej procedurze odwoławczej burmistrz podaje do publicznej wiadomości listę projektów przyjętych do głosowania i listę projektów odrzuconych. Listy projektów umieszcza na stronie internetowej gminy www.soleckujawski.pl (zakładka: budżet obywatelski), na stronie podmiotowej gminy Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
 10. Odrzuceniu podlegają projekty, które nie spełniają warunków uchwały

Burmistrz wyznaczy termin głosowania. Głosowanie odbywać się będzie w wersji papierowej i elektronicznej.  Prawo udziału w głosowaniu nad projektami mają mieszkańcy stale zamieszkujący w Solcu Kujawskim , którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyli 16 lat. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego projektu z listy projektów przyjętych do realizacji. Każdy z uprawnionych do głosowania może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania na projekt.  Niedopełnienie któregokolwiek z wymogów  określonych w umowie spowoduje, że karta jest nieważna.

Obliczeni wyników głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów. Jeżeli  dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o kolejności decyduje publiczne losowanie.

Do realizacji przyjmuje się projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej  na Budżet Obywatelski.

Wyniki podaje burmistrz do publicznej wiadomości do 20 września.

PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK

– 275.429,06 zł dla projektu inwestycyjnego  (0,3% planowanych wydatków budżetowych na rok 2019 rok, które wynoszą 91.809.686,36 zł).

– 91.809,69 zł dla projektu nieinwestycyjnego (0,1% planowanych wydatków budżetowych na 2019 rok, które wynoszą 91.809.686,36 zł).
___________________________

Zarządzenie Nr V/133/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyników głosowania nad projektami złożonymi do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 12.09.2019 r. w sprawie listy projektów przyjętych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski na 2020 rok.

Informacja o wynikach weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego z dnia 28.08.2019 roku.

Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 16.08.2019 r. dot. listy projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok – przed weryfikacją.

Po zakończeniu procedury odwoławczej Burmistrz wyznaczy termin głosowania nad projektami.

Zarządzenie Nr V/145/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyboru projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski na 2020 rok.

Osoby do kontaktu w sprawie budżetu obywatelskiego to:

 • Katarzyna Michalak  tel. 52 387 01 26, e-mail: k[dot]michalak[at]soleckujawski[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>