Burmistrz Solca Kujawskiego

brm-jpg

 BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO
  mgr inż. Teresa Substyk    
  
(52) 387 01 44 (sekretariat urzędu)
tel. kom.  608 570 516

    solec[at]soleckujawski[dot]pl   

Burmistrz Solca Kujawskiego przyjmuje interesantów (skargi i wnioski) we wtorki w godz. od 7.30 do 16.30.

 1. Kompetencje Burmistrza określa ustawa o samorządzie gminnym oraz przepisy innych ustaw, w szczególności do zadań Burmistrza należy:
 • wykonywanie uchwał Rady i zadań Gminy określonych przepisami prawa;
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i wyznaczanie konkretnych osób do podejmowania tych czynności;
 • wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;
 • zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie.
 1. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu powołanemu Zastępcy lub Sekretarzowi.
 2. Burmistrz nadzoruje bezpośrednio pracę Biura Prawnego, Rzecznika Prasowego, Pionu Ochrony, Biura Kontroli Wewnętrznej, Audytora Wewnętrznego, Służby BHP oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Biuro Prawne:

  1) zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa,
  2) obsługa prawna Urzędu,
  3) opiniowanie w zakresie formalno-prawnym projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, umów oraz innych pism  przekazanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu, przez nie opracowanych i sprawdzonych pod względem merytorycznym
  4) udzielanie konsultacji i porad w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym,
  5) sporządzanie opinii prawnych na podstawie pisemnych zapytań zawierających opis stanu faktycznego oraz sprecyzowane zagadnienie prawne wraz z propozycją rozwiązania przedstawionego problemu,
  6) zastępstwo prawne przed sądami i urzędami oraz innymi organami orzekającymi.
  1. Małgorzata Szalewska – radca prawny  tel. kom. 608 559 276
  2. Paulina Popielewska – radca prawny
  3. Natalia Sieracka – referent prawny
  tel. 52387 01 27

  e-mail: biuroprawne[at]soleckujawski[dot]pl

 • Rzecznik prasowy:

  Do zadań Rzecznika Prasowego należy, w szczególności:

  • inicjowanie i współudział w opracowaniu strategii informacyjnej;
  • kształtowanie wizerunku Gminy;
  • koordynowanie i nadzór merytoryczny nad działaniami komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie informacji;
  • informowanie o pracy samorządu;
  • przygotowywanie i realizacja innych działań informacyjnych;
  • współpraca z mediami;
  • analizowanie publikacji prasowych;
  • prowadzenie archiwum prasowego;
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania wydawnictw informacyjnych;
  • informowanie o działalności samorządu poprzez Internet;
  • gromadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej;
  • redagowanie biuletynu „Soleckie Wiadomości z Ratusza”;
  • prowadzenie strony internetowej Urzędu.


  Zbigniew Stefański – rzecznik prasowy
  tel. 52 387 01 32
  tel. kom. 531 687 195
  e-mail: rzecznik[at]soleckujawski[dot]pl

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
  • informuje ADO, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitoruje przestrzeganie RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • udziela na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
  • współpracuje z organem nadzorczym;
  • pełnieni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzeni konsultacji we wszelkich innych sprawach.
  • nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w zbiorach systemu informatycznego UMiG;
  • podejmuje stosowne działania zgodnie z PODO w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do bazy danych lub naruszenia zabezpieczenia danych znajdujących się w UMiG;
  • niezwłocznie informuje ADO lub osoby przez niego upoważnione o przypadku naruszenia przepisów RODO oraz przepisów krajowych.
  • zapoznaje pracownika z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przed dopuszczeniem do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych.Natalia Sieracka – inspektor ochrony danych
   tel. 52 387 01 27
   e-mail:biuroprawne[at]soleckujawski[dot]pl
 • Pion Ochrony:
  1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
  3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  5) opracowywanie planu ochrony informacji jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
  6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  7) współpraca w zakresie realizowanych zadań ze służbami ochrony Państwa,
  8) administrowanie dokumentami zawierającymi informacje niejawne.
  1. Katarzyna Kamińska – inspektor ds. obsługi archiwum, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
      tel. 52 387 01 07
      e-mail: archiwum[at]soleckujawski[dot]pl
 • Biuro Kontroli Wewnętrznej:
  1) opracowywanie planu kontroli na dany rok kalendarzowy i przedstawianie go do zatwierdzenia Burmistrzowi,
  2) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej kompleksowej, problemowej i sprawdzającej w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym na dany rok harmonogramem kontroli,
  3) przeprowadzanie kontroli doraźnych dla pilnego zbadania nagłych zdarzeń zgodnie z poleceniem Burmistrza,
  4) wykonywanie z upoważnienia Burmistrza innych kontroli należących do zakresu jego kompetencji,
  5) bieżące informowanie Burmistrza o wynikach kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach oraz przedstawianie Burmistrzowi do zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych obejmujących wnioski i zalecenia pokontrolne,
  6) badanie zgodności działalności kontrolowanych jednostek z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań,
  7) sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, w tym prowadzenie książki kontroli i monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
  8) opracowywanie i przedstawianie Burmistrzowi sprawozdania z rocznej działalności biura,
  9) przechowywanie  dokumentacji z kontroli zewnętrznych, w tym protokołów i zaleceń pokontrolnych
  10) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami podległymi,
  11) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz audytorem.
  1. Marlena Borakiewicz – inspektor ds. kontroli wew.
      tel. 52 387 01 26
      kontrola[at]soleckujawski[dot]pl
 • Audytor Wewnętrzny:Do zadań Audytora Wewnętrznego należą działania, przez które kierownik jednostki uzyskujeobiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej podwzględem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności, w tym,

  w szczególności:

  • prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostki;
  • prowadzenie zadań audytu wewnętrznego;
  • prowadzenie bieżących i stałych akt audytu;
  • przygotowanie programu zadania audytowego;
  • przygotowanie rocznego planu audytu;
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych;

  8)  ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych, – ocena przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań;

  9)  rzetelne, obiektywne i niezależne:

  1. a) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej;
  2. b) określenie oraz analiza przyczyn i skutków nieprawidłowości;
  3. c) przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienia poddanej audytowi działalności.

  1. Genowefa Nasierowska – audytor wewnętrzny

Szczegółowe zadania z poszczególnych wydziałów i referatów i biur znajdują się w Zarządzenia Nr V/1/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 2 stycznia 2020 roku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>