Burmistrz Miasta i Gminy Solca Kujawskiego ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu MiG Solec Kujawski (umowa na czas zastępstwa pracownika)

Burmistrz Miasta i Gminy Solca Kujawskiego ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu MiG Solec Kujawski (umowa na czas zastępstwa pracownika).

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim
  • Wydział:Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim
  • Miejsce pracyUrząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim
  • Stanowiskoreferent ds. księgowości budżetowej
  • Wymiar etatupełen etat (umowa na czas określony - zastępstwa pracownika)
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-03-16
  • Termin składania dokumentów2016-03-29
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej”
  • Miejsce składania dokumentóww Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim I piętro, pok. Nr 10 lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
   3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
   4. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia, rachunkowość, administracja lub prawo.
   5. Staż pracy - 2 lata.
   6. Znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw : ordynacja podatkowa, o podatkach
   i opłatach lokalnych, rolnym, leśnym, egzekucja w administracji.
   7. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
   8. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Preferowana znajomość zasad rachunkowości budżetowej.
   2. Dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw o: samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Przeprowadzanie analiz i kontroli na zlecenia przełożonych.
   2. Przygotowywanie zestawień, analiz do opracowania planów i sprawozdań budżetowych.
   3. Księgowanie wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.
   4. Księgowanie wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości.
   5. Prowadzenie rejestru i załatwianie wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty podatków wobec osób prawnych.
   6. Przygotowywanie projektów postanowień i decyzji dotyczących podatków.
   7. Wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty.
   8. Prowadzenie spraw z zakresu egzekucji, w tym kierowania spraw do Organów egzekucyjnych, Sądów, Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
   9. Sporządzanie informacji do sprawozdawczości budżetowej.
   10. Wyjaśnianie podatnikom zasad naliczania podatków.
   11. Właściwe przechowywanie dokumentów i przekazywanie ich do archiwum.
   12. Bieżąca analiza należności budżetowych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówBurmistrz MiG Solec Kujawski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru (umowa o pracę na czas zastępstwa) na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu MiG w Solcu Kujawskim - propozycję zatrudnienia przedstawiono Pani Annie Rybarczyk - Bigoń.

   Pani Anna Rybarczyk - Bigoń zrezygnowała z propozycji zatrudnienia.

  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian