Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – „Referent ds. promocji”

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – „Referent ds. promocji” w Biurze Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta i Gminy
  • Wydział:Biuro Promocji
  • Miejsce pracyUrząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim
  • Stanowiskoreferent ds. promocji
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-05-09
  • Termin składania dokumentów2017-05-19
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referenta ds. promocji”, osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim I piętro, pok. Nr 10 lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
   • wykształcenie wyższe,
   • roczny staż pracy,
   • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw o: samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o bezpieczeństwie imprez masowych, prawo prasowe.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• preferowane doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze,
   • znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw o: pracownikach samorządowych; ochronie danych osobowych,
   • dobra znajomość obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office, CorelDraw,
   • samodzielność, kreatywność,
   • zdolność skutecznego komunikowania się.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• administrowanie i redagowanie strony UMiG w Solcu Kujawskim, www.soleckujawski.pl;
   • archiwizowanie materiałów promocyjnych dotyczących Gminy (zdjęcia, plakaty, zaproszenia);
   • organizacja imprez oraz uroczystości gminnych;
   • współorganizowanie wydarzeń promujących Gminę w tym o charakterze kulturalnym, sportowym, integracyjnym, itp.
   • promowanie Gminy na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym poprzez m.in.: przygotowywanie materiałów promocyjnych, współpracę w zakresie promocji Solca Kujawskiego z innymi gminami, zakup materiałów promocyjnych;
   • współpracowanie z Jednostkami Organizacyjnymi Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji Miasta i Gminy, aktywizacja poszczególnych grup społecznych (np. młodzieży, os. starszych) poprzez działania promocyjne;
   • wydawanie oraz przyjmowanie wniosków dotyczących zamieszczania multimediów na ekranie Punktu Obsługi Podróżnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyBrak
  • Lista wybranych kandydatówMarta Olszowiec zam. w Solcu Kujawskim
  • Uzasadnienie wyboruKandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne niezbędne oraz dodatkowe wskazane w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. promocji. Ukończyła Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studia magisterskie.
   Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres promocji w UMiG w Solcu Kujawskim, co w ocenie komisji konkursowej rokuje na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku referenta ds. promocji w Biurze Promocji.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian