Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. ochrony środowiska

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta i Gminy
  • Wydział:Wydział Utrzymania Miasta
  • Miejsce pracyUMiG
  • Stanowiskopodinspektor ds. ochrony środowiska
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-04-09
  • Termin składania dokumentów2018-04-25
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska”, osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, parter, pok. nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
  • Miejsce składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska”, osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, parter, pok. nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
   • wykształcenie wyższe – preferowane w zakresie ochrony środowiska
   • 3 letni staż pracy,
   • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, Prawo ochrony środowiska, Prawo Wodne, o odpadach, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, o ochronie danych osobowych, Prawo Zamówień Publicznych
   • dobra znajomość obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office,
   • prawo jazdy kat. „B”
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) Realizacji zadań związanych z gospodarka odpadami, w szczególności:
   - Zbieranie od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami informacji o rodzaju, ilościach i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu.
   - Gromadzenie i aktualizowanie danych dotyczących gospodarowania wyrobami azbestowymi za pomocą Bazy Azbestowej.
   -Przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilościach i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
   - Przygotowywanie i uaktualnianie niezbędnych opracowań w zakresie ochrony środowiska, w tym usuwania azbestu.
   - Realizowanie zadań wynikających z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec Kujawski.

   b) Realizacji zadań wynikających z prawa wodnego, w tym w szczególności :
   - Zapewnianie utrzymywania w należytym stanie technicznym cieków i urządzeń wodnych w szczególności poprzez :
    ustalanie potrzeb w zakresie konserwacji i modernizacji cieków wodnych stanowiących własność gminy,
    podejmowanie działań w celu swobodnego spływu wód powodziowych,
    podejmowanie działań w celu usuwania przeszkód wpływających szkodliwie na zmianę stosunków wodnych,
    udział w typowaniu obiektów do planów inwestycyjnych, a po oddaniu inwestycji ich odbiór,
    udział w przeglądach jesiennych, planowanie rozmiaru robót, odbiorach robót konserwacyjnych wykonywanych na urządzeniach melioracji podstawowych.
   - Wydawanie decyzji o przywróceniu stosunków wodnych na gruncie do stanu poprzedniego, jeśli zmiany te wpływają szkodliwie na nieruchomości sąsiednie.
   - Zatwierdzanie decyzją ugody o zmianie stosunków wodnych na gruncie, jeśli zmiana ta nie wpływa negatywnie na nieruchomości sąsiednie.
   - Kontrola i wykonywanie czynności związanych ze zwykłym, powszechnym i szczególnym korzystaniem z wód, w tym współpraca z instytucjami wydającymi pozwolenie wodnoprawne.
   - Podejmowanie czynności mających na celu ochronę wód, w szczególności zapobiegających zagrożeniom ich zanieczyszczenia.
   - Uzgadnianie dokumentacji w zakresie gospodarki wodnej i sieci deszczowej.

   c) Realizacji zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, w tym w szczególności :

   - Przygotowywanie dokumentów związanych z planem inwestycyjnym i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przedstawionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i Gminę.
   - Przygotowanie dokumentów związanych z projektem taryf za dostawę wody i odprowadzaniem ścieków przedstawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
   - Prowadzenie dokumentacji związanej z siecią deszczową.
   - Przygotowywanie sprawozdań z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków.

   d) Realizacji zadań związanych z gospodarką rolną:
   - Kontrola zachwaszczeń oraz zwalczanie chwastów.
   - W przypadku bezpośredniego zagrożenia fitosanitarnego podjęcie działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.
   - Zapewnienie strony organizacyjnej związanej z szacowaniem strat i likwidacji skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych.
   - Współudział w szacowaniu strat i likwidacji skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych.
   - Współpraca z instytucjami obsługującymi rolnictwo.
   - Współpraca z sołectwami, kołami kół gospodyń wiejskich i rolnikami w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju rolnictwa.
   - Propagowanie wśród rolników informacji dotyczących rolnictwa, możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój i bieżące funkcjonowanie rolnictwa.
   - Organizacja i nadzór nad sporządzaniem spisów rolnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowySzczegółowe informacje znajdują się w załączniku.
  • Lista wybranych kandydatówPiotr Kaczmarek
  • Uzasadnienie wyboruKandydat spełnił wszystkie wymagania formalne niezbędne oraz wymagania dodatkowe wskazane w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. ochrona środowiska. Ukończył studia na UMK w Toruniu zyskując tytuł magistra biologii - specjalność środowiskowa.
   Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień wchodzących w zakres ochrony środowiska w UMiG w Solcu Kujawskim, co w ocenie komisji konkursowej rokuje na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku podinspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Utrzymania Miasta.

   Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej - Magdalena Rudna - Plewa, Sekretarz MiG Solec Kujawski
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian