Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. dodatków mieszkaniowych i windykacji w Wydziale Gospodarki Mieniem w Biurze Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji

Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. dodatków mieszkaniowych i windykacji w Wydziale Gospodarki Mieniem w Biurze Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta i Gminy
  • Wydział:Gospodarki Mieniem
  • Miejsce pracyUMiG
  • Stanowiskoreferent ds. dodatków mieszkaniowych i windykacji
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-11-06
  • Termin składania dokumentów2017-11-20
  • Sposób składania dokumentóww zakmknietek kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko referenta ds. dodatków mieszkaniowych i windykacji", osobiście w Biurze Podawczym UMiG w Solcu Kujawskim, parter, pok. nr 1 lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kuajwskim ul. 23Stycznia 7, 86 - 050 Solec Kujawski
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta i Gminy w Biurze Podawczym, parter, pok. nr 1
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
   • wykształcenie wyższe,
   • 2 letni staż pracy,
   • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw o: najmie lokali, dodatkach mieszkaniowych, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zamianie Kodeksu cywilnego, pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego,
   o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny,
   • dobra znajomość obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
   lub/i dodatku energetycznego:
   a) sprawdzanie wniosku pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i uprawnieniami do otrzymania dodatku,
   b) ustalanie i naliczanie wysokości dodatku mieszkaniowego lub/i energetycznego.
   2. Przygotowanie decyzji administracyjnych w oparciu o złożone dokumenty w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego lub/i dodatku energetycznego w zakresie:
   a) przyznawania dodatku mieszkaniowego lub/i energetycznego, w tym współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w tym zakresie,
   b) orzekania o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego lub energetycznego,
   c) wstrzymania wypłat dodatku mieszkaniowego lub/i energetycznego,
   d) wznowienia wypłaty dodatku mieszkaniowego lub/i energetycznego.
   4. Przyjmowanie i przekazywanie odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
   w Bydgoszczy.
   5. Sporządzanie dla właścicieli i zarządców mieszkań:
   a) list osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy oraz ryczałt za brak c.o., c.w., instalacji gazu przewodowego.
   b) list osób otrzymujących dodatek energetyczny.
   6. Ścisła współpraca z zarządcami mieszkań w zakresie płatności i terminowości regulowania opłat czynszowych przez osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy lub energetyczny.
   7. Przygotowywanie wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego.
   8. Rozliczanie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego.
   9. Uzgadnianie księgowań wydatków i kosztów budżetowych dotyczących wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych wg podziałek klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.
   10. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawierania ugód o spłatę zaległości z gminą i przed sądem.
   11. Bieżąca analiza zaległości w spłacie niepodatkowych należności budżetowych, wysyłanie
   wezwań do zapłaty, kierowanie spraw do dochodzenia na drodze sądowej.
   12. Bieżące przygotowywanie i wysyłanie wezwań do zapłaty i pozwów sądowych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowySzczegóły w załączniku
  • Lista wybranych kandydatówAgata Kukułka zam. w Solcu Kujawskim
  • Uzasadnienie wyboruKandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne niezbędne oraz wymagania dodatkowe wskazane w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. dodatków mieszkaniowych i windykacji. Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.
   Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dobrą znajomością zagadnień wchodzących w zakres dodatków mieszkaniowych, najmu lokali, ochrony praw lokatorów, mieszkaniowego zasobu gminy oraz windykacji co w ocenie komisji konkursowej rokuje na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku referenta ds. dodatków mieszkaniowych i windykacji w Biurze Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji.

   Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej - Magdalena Rudna - Plewa
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian