Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Solcu Kujawskim

Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Solcu Kujawskim

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski
  • Wydział:-
  • Miejsce pracySzkoła Muzyczna I Stopnia w Solcu Kujawskim
  • StanowiskoDyrektor
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-05-09
  • Termin składania dokumentów2019-06-04
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOLCU KUJAWSKIM” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim – parter pokój nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
  • Miejsce składania dokumentóww Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim – parter pokój nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneStanowisko dyrektora szkoły muzycznej I stopnia może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

   1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier, magister sztuki lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli - dla szkoły muzycznej I stopnia;
   2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
   3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
   4) uzyskał:
   a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
   - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
   5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
   6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
   7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
   8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
   10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);
   11) przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego:
   a) potwierdzoną dokumentem, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.), lub
   b) potwierdzoną świadectwem, o którym mowa w art. 211 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.).

   2. Stanowisko dyrektora szkoły, może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
   2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier, magister sztuki lub równorzędny;
   3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
   4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
   5) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
   3. Stanowisko dyrektora szkoły może zajmować również:
   1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
   2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)
   - spełniający wymagania określone w pkt 1 z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweszczegóły w załączniku
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyszczegóły w załączniku
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówKonkursu nie rozstrzygnięto (Zarządzenie Nr V/108/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. )
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian