Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacji w Biurze Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7

Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacji w Biurze Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski
  • Wydział:Wydział Organizacji
  • Miejsce pracyUrząd Miejski
  • Stanowiskoinformatyk
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-01-20
  • Termin składania dokumentów2020-01-30
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko informatyka”
  • Miejsce składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko informatyka”
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
   • wykształcenie średnie,
   • 3 letni staż pracy,
   • znajomość: środowiska MS Windows i MS Windows Server 2008/2012 (Hyper-V, AD),
   • znajomość budowy sieci komputerowych(LAN,WAN,MAN), protokołu TCP/IPv4, routing-u, switching-u
   • znajomość zabezpieczeń systemów i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
   • znajomość metod archiwizacji danych,
   • umiejętność zarządzania stroną internetową, znajomość CMS Wordpress,
   • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, o ochronie danych osobowych, Prawo Zamówień Publicznych, RODO,
   • dobra znajomość pakietu biurowego MS Office,
   • znajomość i umiejętność obsługi programów graficznych,
   • prawo jazdy kat. „B”.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• Współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z obowiązującym prawem.
   • Asystowanie i współpraca z zew. specjalistami przy pracach serwisowych. Nadzorowanie przeprowadzonych czynności oraz pilnowanie terminów przeglądów technicznych urządzeń i systemów teleinformatycznych.
   • Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
   • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, oraz terminowe zamawianie materiałów eksploatacyjnych.
   • Zabezpieczenie prawidłowego i sprawnego działania systemu informatycznego, nadawanie uprawnień dostępu użytkownikom sieci.
   • Współpraca z JST w Solcu Kujawskim w zakresie: telefonii VOIP, udostępnienia Internetu przez sieć MAN.
   • Zamieszczanie ogłoszeń na ekranie znajdującym się na Punkcie Obsługi Podróżnych.
   • Obsługa stron internetowych należących do Urzędu.
   • Opieka nad kamerami i rejestratorami należącymi do Urzędu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowySzczegóły znajdują się w załączniku
  • Lista wybranych kandydatówRobert Urbanowicz
  • Uzasadnienie wyboruBurmistrz Solca Kujawskiego informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, wybrano kandydata Pana Roberta Urbanowicza zam. w Solcu Kujawskim.

   UZASADNIENIE WYBORU:

   Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne niezbędne oraz wymagania dodatkowe wskazane w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na w/w stanowisku. Ponadto posiada doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej.
   Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu bezpieczeństwa sieci, technologii informatycznych oraz przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i zamówień publicznych.

   Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
   Magdalena Rudna-Plewa
   Sekretarz Gminy Solec Kujawski
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian