Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości budżetowej

Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości budżetowej

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski
  • Wydział:Wydział Budżetu i Finansów
  • Miejsce pracyUrząd Miejski
  • Stanowiskoreferent ds. księgowości budżetowej
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-04-10
  • Termin składania dokumentów2019-04-24
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej”
  • Miejsce składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej”
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
   • 3 letni staż pracy ( w tym 1 rok w sektorze finansów publicznych),
   • wykształcenie wyższe
   • znajomość regulacji prawnych z zakresu: przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
   • bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowebrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• przygotowywanie zestawień, analiz do opracowania planów i sprawozdań budżetowych,
   • księgowanie analityczne wydatków i kosztów budżetowych według podziałek klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy rozdziały i paragrafy,
   • analiza i uzgadnianie wydruków analitycznych dotyczących wydatków budżetowych,
   • księgowanie wydatków i planów finansowych jednostek budżetowych,
   • obsługa informatyczna sprawozdawczości budżetowej,

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówMonika Stępniewska
  • Uzasadnienie wyboruKandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne niezbędne oraz wymagania dodatkowe wskazane w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na w/w stanowisku. Ponadto posiada doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej.
   Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, planów kont dla budżetu oraz zagadnień z zakresu samorządu gminnego.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian