Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. zamówień publicznych

Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. zamówień publicznych w  Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Biuro Zamówień Publicznych  i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski
  • Wydział:Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
  • Miejsce pracyUrząd Miejski
  • Stanowiskoreferent ds. zamówień publicznych
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-02-24
  • Termin składania dokumentów2020-03-09
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych”
  • Miejsce składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych”
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
   • wykształcenie wyższe,
   • 3 letni staż pracy,
   • znajomość przepisów z zakresu: ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,
   • bardzo dobra znajomość obsługi komputera z pakietem Microsoft Office.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, o ochronie danych osobowych, RODO.
   • doświadczenia w zakresie przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych w trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• kompleksowe obsługiwanie postępowań przetargowych,
   • udział w pracach komisji przetargowych, w tym badanie i ocena formalno-prawna składanych ofert, prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami,
   • współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
   • archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowySzczegóły w załączniku
  • Lista wybranych kandydatówBurmistrz Solca Kujawskiego informuje, ze w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia - konkurs unieważniono. Wpłynęło pięć ofert, spełniających niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu. Wobec ponoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych, nieprzewidzianych wydatków, wynikających z wprowadzonego stanu epidemii z powodu COVID-19, za zasadne uznano obsadzenie wolnego stanowiska wykorzystując zatrudnioną kadrę. Powyższe rozwiązanie jest podyktowane koniecznością poszukiwania w zaistniałej sytuacji oszczędności.

   Magdalena Rudna - Plewa - Sekretarz Gminy Solec Kujawski, Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian