Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. nieruchomości

Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. nieruchomości

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski
  • Wydział:Referat Nieruchomości
  • Miejsce pracyUrząd Miejski
  • Stanowiskoreferent ds. nieruchomości
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-05-07
  • Termin składania dokumentów2019-05-21
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko referenta ds. nieruchomości”.
  • Miejsce składania dokumentóww Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
   • 3 letni staż pracy,
   • ukończone studia wyższe magisterskie,
   • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, o księgach wieczystych i hipotece, o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego,
   • obsługa komputera, znajomość oprogramowania z pakietu Microsoft Office.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Prowadzenie spraw związanych z oddaniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w zasobie gminy w dzierżawę, najem lub użyczenie, w tym m. in.:
   • prowadzenie ewidencji,
   • przygotowywanie propozycji aktów prawnych i zmian do aktów prawnych w zakresie będącym przedmiotem zakresu czynności, tj.: zarządzeń i uchwał
   • przygotowywanie wszelkich dokumentów i korespondencji związanej z zawarciem i wypowiedzeniem umów dzierżawy, najmu lub użyczenia,
   • przygotowanie i przeprowadzenie procedury związanej z oddaniem nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie.
   2. Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym, w tym m. in.:
   • prowadzenie ewidencji,
   • aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,
   • przygotowywanie wszelkich dokumentów i korespondencji związanej ze sprawami dotyczącymi użytkowania wieczystego,
   3. Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność zarówno z mocy ustawy jak i na wniosek użytkownika wieczystego, w tym m. in.:
   • sporządzanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
   • przyjmowanie wniosków i sprawdzenie ich pod względem merytorycznym i formalnym
   • przygotowywanie wszelkich dokumentów i korespondencji związanej z przekształceniem,
   • prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
   • przygotowywanie projektu decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
   • prowadzenie ewidencji
   4. Sporządzanie faktur, w tym m. in. z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży nieruchomości i użytkowanie wieczystego.
   5. Sprawowanie kontroli w zakresie zgodności stanu faktycznego użytkowania nieruchomości oddanej w dzierżawę, najem oraz użyczenie z warunkami określonymi w umowie.
   6. Sporządzanie „kart ewidencji ubezpieczonego” i informacji o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne rolników do celów emerytalno – rentowych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówSylwia Rutkowska
  • Uzasadnienie wyboruKandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne niezbędne wskazane w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. nieruchomości.
   Kandydatka posiada wykształcenie wyższe – tytuł magister, ukończyła studia wyższe na kierunku administracja.
   Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dobrą znajomością zagadnień z zakresu przepisów o gospodarce nieruchomościami, przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, o księgach wieczystych i hipotece, co w ocenie komisji konkursowej rokuje na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku referenta ds. nieruchomości w Referacie Nieruchomości. Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej - Magdalena Rudna-Plewa Sekretarz Gminy Solec Kujawski
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian