Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.02.2019 Zarządzenie Nr V/36/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2019 Zarządzenie Nr V/35/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 19.02.2019 Zarządzenie Nr V/37/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 Zarządzenie Nr V/34/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Szczegóły
Akty prawne 15.02.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Chrośna o wyznaczenie nowego terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Chrośna Szczegóły
Akty prawne 15.02.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie nadania regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 15.02.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 15.02.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 15.02.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze użytku ekologicznego „Biała Góra” Szczegóły
Akty prawne 15.02.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego Szczegóły