Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Zarządzenie Nr V/16/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonanie instalacji do podlewania zieleni wraz przyłączem wodociągowym i sterowaniem ramach projektu pn.: „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” oraz oświetlenia terenu, przyłącza energetycznego i kanalizacji sanitarnej. Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Zarządzenie Nr V/15/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonowych dróg gminnych na terenie Gminy Solec Kujawski w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Zarządzenie Nr V/14/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Gminy Solec Kujawski w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Zarządzenie Nr V/8/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie studium zagospodarowania terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Zarządzenie Nr V/17/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/82/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Zarządzenie Nr V/12/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska Szczegóły
Akty prawne 11.12.2018 Zarządzenie Nr V/11/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 11.12.2018 Zarządzenie Nr V/9/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu, koordynującego uroczyste obchody świąt państwowych, narodowych i lokalnych na terenie Gminy Solec Kujawski oraz określenia zakresu działania zespołu Szczegóły
Akty prawne 11.12.2018 Zarządzenie Nr V/10/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont murawy boiska wraz z wyposażeniem i instalacją zraszania w ramach zadania pn.: „Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim”. Szczegóły