Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.10.2018 Zarządzenie Nr IV/135/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/163/16 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (NNZ.42.1.SK.5.2018) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (NNZ.42.1.SK.6.2018) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 25.09.2018r., NNZ.9022.1.521.2018 Szczegóły
Akty prawne 05.10.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 05.10.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.10.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.10.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 05.10.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 05.10.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów miasta i gminy Solec Kujawski za okres od 2014 do 2018 roku Szczegóły