Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XLII/350/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie projektu polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Zarządzenie Nr IV/53/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz wysokości stawek czynszu najmu lokali i pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wystąpienia z inicjatywą nadania odznaczenia Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.04.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim ul. 29 Listopada 10 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia projektów uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 Zarządzenie Nr IV/51/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie miasta i gminy Solec Kujawski w 2018 r.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2018 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie wyposażenia hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym i socjalno-sanitarnym na terenie Papiery Powlekane „Pasaco” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 Zarządzenie Nr IV/48/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Solec Kujawski i składania oświadczeń w imieniu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 13.04.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 13.04.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły