Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2017 Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu na rowie 3 drewnianych zastawek piętrzących wodę (…)” Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 Zarządzenie Nr IV/144/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.10.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Jana Gapskiego – Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2017 Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I” Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 Zarządzenie Nr IV/140/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia dnia 17 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy Szczegóły
Akty prawne 12.10.2017 Zarządzenie Nr IV/137/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa ulicy Ogrodowej oraz drogi gminnej 051095C w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 12.10.2017 Zarządzenie Nr IV/136/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa parkingu przy ulicy Garbary w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2017 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu lakierni wyrobów gotowych” Szczegóły