Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała Nr XXXII/284/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Zarządzenie Nr IV/132/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2017 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o obiegu zamkniętym w firmie Alpinus Chemia Sp. z o.o.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – „Budowa budynku hali na potrzeby prowadzenia pralni wodnej wraz z infrastrukturą techniczną” Szczegóły
Akty prawne 04.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 Uchwała Nr XXXI/273/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 Zarządzenie Nr IV/104/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 Uchwała Nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 Zarządzenie Nr IV/134/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z z przepompownią ścieków deszczowych zlokalizowaną na działce nr ew. 615/1 oraz przebudowie fragmentu sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXI/283/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły