Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/176/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2016 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXII/204/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie projektu polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary – Leśna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany nazwy ulicy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 Zarządzenie Nr IV/82/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły