Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.03.2017 Zarządzenie Nr IV/39/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 22 lipca w Solcu Kujawskim dotyczących zmiany nazwy ulicy Szczegóły
Akty prawne 29.03.2017 Zarządzenie Nr IV/38/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy 22 Lipca w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 28.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej na sfinansowanie usług niezbędnych do realizacji zadań w okresie trwałości Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego – I edycja” Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024″ Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły