Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.12.2016 Zarządzenie Nr IV/177/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej wysyłania materiałów niejawnych za pośrednictwem operatora pocztowego oraz pobierania przesyłek z Poczty Specjalnej” Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Zarządzenie Nr IV/174/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ksiąg pomocniczych VAT w jednostkach budżetowych gminy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Zarządzenie Nr IV/182/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych wzmocnionych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Zarządzenie Nr IV/181/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonowych dróg na terenie miasta i gminy Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 15.12.2016 Zarządzenie Nr IV/180/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/15/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 Uchwała Nr XXII/209/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 Uchwała Nr XXII/208/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 Zarządzenie Nr IV/179/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły