Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/164/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/163/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/162/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/161/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/160/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/159/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/158/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/157/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019 za okres 2014 – 2015 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/156/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/154/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi Szczegóły