Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.02.2021 Zarządzenie Nr V/196/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie kontroli okresowej stanu ochrony informacji niejawnych oraz przeglądu dokumentów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.02.2021 Zarządzenie Nr V/14/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.02.2021 Zarządzenie Nr V/18/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.02.2021 Zarządzenie Nr V/17/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.02.2021 Uchwała Nr XXV/223/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Szczegóły
Akty prawne 01.02.2021 Uchwała Nr XXV/222/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2021 roku Szczegóły
Akty prawne 01.02.2021 Uchwała Nr XXV/221/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Solec Kujawski na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 01.02.2021 Uchwała Nr XXV/220/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.01.2021 Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 11.01.2021 r. dot.”Budowie linii kablowych i napowietrznej SN 15 kV (…) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.01.2021 Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 08.01.2021 r. dot. „Przebudowie istn. stacji trafo – budowie na dz. 2709 przy ul. Lipowej (…) Szczegóły