Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.01.2021 Zarządzenie Nr V/8/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 20.01.2021 Zarządzenie Nr V/9/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 14.01.2021 Zarządzenie Nr V/1/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonania zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 14.01.2021 Zarządzenie Nr V/5/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze – Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.01.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych i napowietrznej na dz. 2469/2 przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego (…) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.01.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji trafo na dz. 2709 przy ul Lipowej (…) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.01.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji trafo – na dz. 2139/1 przy ul. Nizinnej(…) Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/4/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce nr 66/2 obręb M. Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/3/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Szczegóły