Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.09.2021 Uchwała Nr XXXIII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomników przyrody na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 Uchwała Nr XXXIII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 Zarządzenie Nr V/87/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.09.2021 Zapytanie ofertowe: sprzęt elektroniczny oraz materiały biurowe Szczegóły
Akty prawne 13.09.2021 Zarządzenie Nr V/84/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.09.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu MIPA Polska Sp.z o.o. na dz. 1119/2 obręb M. Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 09.09.2021 Zarządzenie Nr V/85/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.09.2021 Opracowanie ekofizjograficzne do projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego oraz ulicy Lipowej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 03.09.2021 Uchwała Nr XXXII/254/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024 Szczegóły
Akty prawne 03.09.2021 Uchwała Nr XXXII/253/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły