Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Solec Kujawski na lata 2021-2025 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025”, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2027”. Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Zarządzenie Nr V/162/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 18.11.2020 Zarządzenie Nr V/165/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja i przebudowa budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7A w Solcu Kujawskim” Szczegóły