Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.11.2020 Zarządzenie Nr V/155/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie nagrody jubileuszowej oraz odprawy pieniężnej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Podsumowanie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/194/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2020r., o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 16.11.2020 Zarządzenie Nr V/161/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 051043C – ul. Łąkowa – o długości 257 m, od km 0+022 do 0+279 w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 13.11.2020 Zarządzenie Nr V/158/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 10.11.2020 Zarządzenie Nr V/159/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 mln złotych dla Gminy Solec Kujawski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów” Szczegóły
Akty prawne 09.11.2020 Uchwała Nr XXII/190/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024 Szczegóły
Akty prawne 09.11.2020 Uchwała Nr XXII/189/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 06.11.2020 Uchwała Nr XXII/194/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły