Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.11.2020 Zarządzenie Nr V/156/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 03.11.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.10.2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.19.2020.mk.13 – dot. przedłużenia terminu sprawy „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń”. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Uchwała Nr XXII/199/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Wspieraj Seniora” Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Uchwała Nr XXII/198/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Uchwała Nr XXII/197/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Uchwała Nr XXII/196/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenach użytków ekologicznych w Przyłubiu, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Uchwała Nr XXII/195/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Uchwała Nr XXII/193/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Uchwała Nr XXII/192/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Uchwała Nr XXII/191/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły