Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.09.2020 Uchwała Nr XXI/184/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 Zarządzenie Nr V/137/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego położonego przy ul. Toruńskiej 95/2 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 Zarządzenie Nr V/136/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 Zarządzenie Nr V/135/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 Zarządzenie Nr V/133/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” realizowanego w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 Zarządzenie Nr V/134/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 Uchwała Nr XXI/186/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej i ulicy Toruńskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Uchwała Nr XXI/188/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Solcu Kujawskim przy ulicy Robotniczej 3 Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Uchwała Nr XXI/187/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Uchwała Nr XXI/183/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze Szczegóły