Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.10.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 6.11.2019 r. o godz. 17.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Tartacznej 25 odbędzie się zebranie z mieszkańcami Osiedla Toruńskie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 3, ujęciu wód podziemnych dla Drobex-Agro Sp. z o.o. w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej podczyszczalni ścieków technologicznych o część biologiczną wraz z przebudową drogi wewnętrznej i istniejącej infrastruktury wod.-kan., gaz., c.o. i energetycznej na terenie P.D. DROBEX Sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 Uchwała Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 Uchwała Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego oraz ulicy Lipowej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 Uchwała Nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Otorowo I” położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2019 Postanowienie zmieniające postanowienie Burmistrza Solca Kujawskiego o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu”, przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2019 Postanowienie zmieniające postanowienie Burmistrza Solca Kujawskiego o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.”, w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2019 Postanowienie zmieniające postanowienie Burmistrza Solca Kujawskiego nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I”, na części działki nr ew. 37/2, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Zarządzenie Nr V/163/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa ogrodzenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim od strony ul. 29 Listopada” Szczegóły