Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2019 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.”, w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Zarządzenie Nr V/153/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2019 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023″ Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 03.10.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Nowaka, złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Zarządzenie Nr V/154/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku nr 8 w miejscowości Przyłubie” Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 30.09.2019 Zarządzenie Nr V/152/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu Gminy na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 Uchwała Nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 Uchwała Nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za okres 2017-2018 Szczegóły