Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.11.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2419, 2279/5, 2279/3, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego „tzn uchwały antysmogowej” Szczegóły
Artykuł 10.09.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 98/7, 100/2, 190, położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska [Nr 0002], gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 26.07.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowie sieci ciepłowniczej osiedlowej 2xDN 300/450 w technologii preizolowanej – doziemnej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 676/9, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 12.07.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa nawierzchni utwardzonej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 891/48, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 12.07.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – rozbiórka istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV oraz budowa nowej linii elektroenergetycznej SN 15kV, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 570, położonej w obrębie ewidencyjnym Przyłubie [Nr 0004] Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 82/29, 82/16, 82/15, położonych w obrębie ewidencyjnym Wypaleniska [Nr 0005] Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego na budynek użyteczności publicznej (turystyki, sportu) z bazą noclegową wraz z rozbudową i nadbudową, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 621/7, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych o średnicy dn63x5.8PE, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 810, 1248/1, 1248/2, 1247/2, 1246/4, 1264/3, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego oraz ulicy Lipowej w Solcu Kujawskim Szczegóły