2019r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.10.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączami gazu dn 32 PE (szt. 2) do budynków mieszkalnych, ulica Wiejska Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 125 PE i dn 90 PE wraz z przyłączem gazu dn 63 PE do budynku mieszkalnego, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 859/19, 860, 1279/10, 1279/6, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Soelc Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 05.08.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 1250/4, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazu dn 32 PE (szt. 2) do budynków mieszkalnych, M. Solec Kujawski, ulica Srebrna Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Średniej w miejscowości Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 107/13, 106, 109, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 676/24, 676/18, 677/3, 678/9, 676/16, 676/34, 676/35, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Curie Skłodowskiej w Solcu Kujawskim, o blok dydaktyczny z zapleczem szatniowo sanitarnym, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi, na działkach o numerach ewidencyjnych 375/102, 372/1, 371/1, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję oświaty w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 732/5, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa gazociągu i przyłącza gazu, ul. Kujawska w Solcu Kujawskim Szczegóły