2021r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.09.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 98/7, 100/2, 190, położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska [Nr 0002], gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 26.07.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowie sieci ciepłowniczej osiedlowej 2xDN 300/450 w technologii preizolowanej – doziemnej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 676/9, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 12.07.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa nawierzchni utwardzonej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 891/48, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 12.07.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – rozbiórka istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV oraz budowa nowej linii elektroenergetycznej SN 15kV, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 570, położonej w obrębie ewidencyjnym Przyłubie [Nr 0004] Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 82/29, 82/16, 82/15, położonych w obrębie ewidencyjnym Wypaleniska [Nr 0005] Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego na budynek użyteczności publicznej (turystyki, sportu) z bazą noclegową wraz z rozbudową i nadbudową, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 621/7, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych o średnicy dn63x5.8PE, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 810, 1248/1, 1248/2, 1247/2, 1246/4, 1264/3, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa nawierzchni utwardzonej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 2847, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych o średnicy dn63x5.8PE, na działce nr 2178, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 06.04.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – rozbiórka istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV oraz budowa nowej linii elektroenergetycznej SN 15kV, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 883/3, 1001/4, 881/2, 1022/11, 1280/13, 1001/3, 1167/13, 1166, 1164, 1165, 1138, 1135/1, 1135/2, 1135/4, 1135/7, 1135/5, 1135/3, 1135/6, 17253/11, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] oraz 17260, 17257/1, 26002/4, 284/4, 284/5, 28 4/6, 26004/7, 565, położonych w obrębie ewidencyjnym Przyłubie [Nr 0004] Szczegóły