Deklaracja dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim

Deklaracja dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Solcu Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/

Data publikacji strony internetowej: 21.09.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.09.2020

Strona internetowa https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dla strony https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z listy kontrolnej udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Badanie dokonane przy pomocy narzędzia Firefox Accessibility Extension (FAE), narzędzia do oceny strony: European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/) oraz ręcznej weryfikacji audytora z którego wynika, że:

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/) spełnia wymagania dostępności cyfrowej w 90%

 • Brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce. Może to spowodować dezorientację użytkownika po kliknięciu w odnośnik.
 • W przypadku pojawienia się błędów w danych wpisanych w formularzu nie pojawia się informacja sugerująca sposób w jaki można ponownie, poprawnie wpisać te dane.
 • W formularzu kontaktowym występuje zabezpieczenie CAPTCHA oparte tylko i wyłącznie na rozwiązaniu graficznym bez alternatywy tekstowej. Stanowi to barierę dostępności cyfrowej.
 • Kontrast tekstu na stronie głównej bip.soleckujawski.pl w stosunku do tła nie wynosi co najmniej 4,5:1. Tekst jest pisany różnymi kolorami co w znaczący sposób może utrudnić czytanie osobą niedowidzącym.
 • Nie wszystkie tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi. Może to powodować utrudnienie w zrozumieniu kontekstu danych w komórkach.
 • Odnośniki do plików nie zawierają informacji o wielkości pobieranego pliku.
 • Na stronie znajdują się „puste linki”, które nie zostały poprawnie zdefiniowane przy przenoszeniu starego archiwum BIP do obecnego. Stanowi to barierę dostępności cyfrowej.
 • Brak możliwość łatwego zrozumienia celu lub działania linków dla wszystkich użytkowników, brak uzupełnionego znacznika „Tilte”, który będzie odczytywany przez czytnik ekranu. Stanowi to barierę dostępności cyfrowej.
 • Nie wszystkie grafiki w serwisie mają przypisany poprawnie sformułowany atrybut „alt”.
 • Brak zastosowania znaczników „TITLE” w opisach alternatywnych.
 • Nie wszystkie pola formularzy są poprawnie, jednoznacznie zidentyfikowane, np. brak oznaczenia „label” .
 • Brak w formularzu kontaktowym funkcji autouzupełniania.
 • Na stronie występują błędy walidacji kodu strony, jednak nie mają one znaczącego wpływu na dostępność cyfrową strony.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oficjalna strona internetowa Gminy Solec Kujawski

Urząd Miejski w Solcu Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.soleckujawski.pl

Data publikacji strony internetowej: 21.09.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.09.2020

Strona internetowa www.soleckujawski.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dla strony www.soleckujawski.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z listy kontrolnej udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Badanie dokonane przy pomocy narzędzia Firefox Accessibility Extension (FAE), narzędzia do oceny strony: European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/) oraz ręcznej weryfikacji audytora z którego wynika, że: Oficjalna strona Gminy Solec Kujawski www.soleckujawski.pl spełnia wymagania dostępności cyfrowej w 80%

 • Brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce. Może to spowodować dezorientację użytkownika po kliknięciu w odnośnik.
 • Kontrast tekstu na stronie głównej bip.soleckujawski.pl w stosunku do tła nie wynosi co najmniej 4,5:1. Tekst jest pisany różnymi kolorami co w znaczący sposób może utrudnić czytanie osobą niedowidzącym.
 • Nie wszystkie tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi. Może to powodować utrudnienie w zrozumieniu kontekstu danych w komórkach.
 • Odnośniki do plików nie zawierają informacji o wielkości pobieranego pliku oraz jego rodzaju.
 • Brak możliwość łatwego zrozumienia celu lub działania linków dla wszystkich użytkowników, brak uzupełnionego znacznika „Tilte”, który będzie odczytywany przez czytnik ekranu. Stanowi to barierę dostępności cyfrowej.
 • Nie wszystkie grafiki w serwisie mają przypisany poprawnie sformułowany atrybut „alt”.
 • Brak zastosowania znaczników „TITLE” w opisach alternatywnych oraz plikach multimedialnych. Stanowi to barierę dostępności cyfrowej.
 • Nie wszystkie pola formularzy są poprawnie, jednoznacznie zidentyfikowane, np. brak oznaczenia „label” .
 • Pliki animowane lub dźwiękowe nie posiadają odpowiedniego opisu tekstowego wyjaśniającego co przedstawiają lub czego dotyczą. Stanowi to barierę dostępności cyfrowej.
 • Pliki multimedialne, elementy wizualne nie posiadają poprawnie sformułowanych napisów dla osób niesłyszących. Stanowi to barierę dostępności cyfrowej.
 • Narzędzia służące prezentacji elementów multimedialnych niosących treść nie są dostępne bez użycia myszki i nie posiadają dostępnej alternatywy Stanowi to barierę dostępności cyfrowej.
 • W kodzie strony są elementy HTML służące prezentacji w formie banneru. Stanowi to barierę dostępności cyfrowej.
 • Na stronie występują błędy walidacji kodu strony, jednak nie mają one znaczącego wpływu na dostępność cyfrową strony.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.07.2020 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Rudna – Plewa, adres poczty elektronicznej dostepnyurzad[at]soleckujawski[dot]pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 387 0103. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport o stanie zapewnienia dostępności

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian