Deklaracja dostępności informacyjno – komunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

  1. W celu ułatwienia załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim osobom mającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, realizując jednocześnie ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) tut. Urząd informuje, iż istnieje możliwość załatwiania spraw z pomocą tłumacza PJM, SJM, SKOGN.

Aby skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN i umówić wizytę należy:

  1. Zgłosić zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego na co najmniej 3 dni robocze przed terminem planowanej wizyty w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  2. Wskazać metodę komunikowania się, przedmiot sprawy, proponowany termin skorzystania ze świadczenia.
  3. Wypełnić Wzór formularza

W tym celu Wnioskodawca (dot. obsługi osób uprawionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) składa wniosek o udostępnienie usługi do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim z zamiarem skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN w kontaktach z Urzędem Miejskim wg załączonego wzoru – WNIOSEK: DOC, PDF. Wniosek zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie planowanym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w tym dniu, przekazana zostanie zwrotna informacja o innym możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskazanie na inną formę jego realizacji.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie formularza:

  1. pocztą elektroniczną na adres: dostepnyurzad[at]soleckujawski[dot]pl;
  2. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl
  3. listownie na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Koordynator ds. dostępności, ul. 23 Stycznia 7, 86 – 050 Solec Kujawski;
  4. telefonicznie pod nr tel. 52 387 0103 lub 52 387 0113 lub faksem na nr tel. 52 387 1253;
  5. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, w Kancelarii znajdującej się na parterze budynku A Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
  1. Zapewniamy również komunikację z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami. Pracownik schodzi do klienta ze szczególnymi potrzebami po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika kancelarii. Miejsce obsługi klienta zlokalizowane jest na parterze budynku A, pok. nr 9 oraz w pokoju nr 7.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian