Dostęp do informacji publicznej, petycje, lobbing

DOSTĘP DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nakłada na administrację publiczną, w tym na urząd obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej (BIP).
Niniejszy Biuletyn został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68) i jest dostępny całodobowo pod adresem www.bip.soleckujawski.pl.
Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Ustawa zobowiązuje do zamieszczania określonego katalogu informacji publicznej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dostęp do informacji jest także realizowany z pomocą: · wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego wyboru · wyłożenia lub wywieszenia informacji w powszechnie dostępnym miejscu lub – opcjonalnie – poprzez terminale informacyjne (infomaty). · udostępniania na wniosek zainteresowanego – dla informacji publicznej, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (art.10.ust.1.).

Udostępnianie informacji na wniosek

 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej.
 2. Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.
 3. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art.10.ust.2.).

Pobierz wniosek

 1. Informacja, o której mowa w punkcie 3., udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego „bez zbędnej zwłoki”, to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (art. 13.ust.2).
 2. Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.
 3. Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez Radę Miejską oraz komisje Rady udostępnia Biuro Rady Miejskiej.
 4. Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez Burmistrza Miasta  udostępnia Wydział Administracji, Organizacji i Spraw Obywatelskich.
 5. Możliwe jest skopiowanie, sporządzenie odpisu, wydrukowanie, przesłanie pocztą, pocztą elektroniczną lub przeniesienie na dysk CD-ROM (w postaci plików w powszechnie używanych standardach zapisu dla komputerów PC obsługiwanych przez system operacyjny MS Windows).
 6. W przypadku informacji wymagających przetworzenia wnioskodawca zostanie obciążony kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji oraz koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art.15.ust.1). Wnioskodawca, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, zostanie powiadomiony o wysokości opłaty i może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku. Jeśli w ciągu 14 dni od zawiadomienia nie dokona zmian otrzyma informację oraz zostanie obciążony kosztami.
 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
 1. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, i inne).
 2. Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.
 3. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art.16.ust.2.pkt.1).
 4. W przypadku niektórych rodzajów informacji publicznych, np. dotyczących zasobu geodezyjnego, informacji o środowisku i innych, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania (art.1.ust.2.). Obowiązują wówczas inne zasady rozpatrywania wniosków oraz ewentualnej odpłatności. W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej w sprawie niepodlegającej przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.
Odpowiedzialność karna
Ustawa (art.23) przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.
________________________________________

LOBBING:

Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli tej działalności oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących tę działalność reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.
Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Działalność ta może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej
Organy władzy publicznej są obowiązane niezwłocznie udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec nich przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia.
Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski  Zarządzeniem Nr IV/109/16 z dnia 15 lipca 2016 r. określił sposób postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
_______________

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów – w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego – w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

 Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem – w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Miejsce złożenia i odebrania dokumentów

Drogą pocztową, osobiście w godzinach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Sprawę prowadzi Wydział Organizacyjny.

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Solca Kujawskiego w 2020 roku

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w  Solcu Kujawskim w 2020 roku

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2019 roku

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2018 roku

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2017 roku

Informacja o petycjach rozpatrywanych na podstawie ustawy o petycjach kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski:

Rejestr petycji:
___________________

Data złożenia petycji: 8.02.2017 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano meilem w dniu 17.02.17 r.
___________________
Data złożenia petycji: 7.06.2017 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano meilem w dniu 9 czerwca 2017 r.
__________________
Data złożenia petycji: 14.06.2017 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano meilem w dniu 19 czerwca 2017 r.
_________________
Data złożenia petycji: 19.07.2017 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano meilem w dniu 21 lipca 2017 r.
_________________
Data złożenia petycji: 20.08.2017 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi odpowiedź została udzielona meilem w dniu 22.08.2017 r.
_______________
Data złożenia petycji: 31.08.2017 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano meilem w dniu 1 września 2017 r.
____________________
Data złożenia petycji: 14.09.2017 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano meilem w dniu 15 września 2017 r.
___________________
Data złożenia petycji: 21.09.2017 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi pismo wysłane pocztą tradycyjną w dniu 20 listopada 2017 r.
___________________
Data złożenia petycji: 21.10.2017 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, pismo wysłane meilem w dniu 19.12.2017 r.
_______________
Data złożenia petycji: 7.11.2017 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, pismo wysłano pocztą tradycyjną w dniu 14 listopada 2017 r.
_______________
Data złożenia petycji: 28.12.2017 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, pismo wysłano pocztą elektroniczną w dniu 3.01.2018 r.
_______________
Data złożenia petycji: 29.01.2018 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, pismo wysłano pocztą elektroniczną w dniu 30.01.2018 r.
______________
Data złożenia petycji: 12.04.2018 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, pismo wysłano pocztą tradycyjną w dniu 4.05.2018 r.
______________
Data złożenia petycji: 19.04.2018 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, pismo wysłano pocztą elektroniczną w dniu 26.04.2018 r.
________________
Data złożenia petycji: 27.04.2018 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji:  skan odpowiedzi, pismo wysłano pocztą tradycyjną w dniu 24.05.2018 r.
______________
Data złożenia petycji: 17.05.2018 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji:  skan odpowiedzi, pismo wysłano poczta tradycyjną w dniu 27.06.2018 r.
______________
Data złożenia petycji: 22.05.2018 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji:  skan odpowiedzi, pismo wysłano pocztą tradycyjną w dniu 29.05.2018 r.
______________
Data złożenia petycji: 10.07.2018 r.

Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji:  skan odpowiedzi, pismo wysłano pocztą tradycyjną i elektroniczną w dniu 26.07.2018 r.
_____________
Data złożenia petycji: 14.08.2018 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, wysłano w dniu 23.08.2018 r.
____________
Data złożenia petycji: 11.09.2018 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, wysłano w dniu 11.09.2018 r.
____________

Data złożenia petycji: 19.09.2018 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, wysłano w dniu 20.09.2018 r.
____________
Data złożenia petycji: 6.11.2018 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, wysłano w dniu 9.11.2018 r.
_____________
Data złożenia petycji: 6.03.2019 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, wysłano w dniu 22.03.2019 r.
_____________
Data złożenia petycji: 22.03.2019 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, wysłano w dniu 12.06.2019 r.
______________
Data złożenia petycji: 22.05.2019 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, wysłano w dniu 7.06.w2019 r.
______________
Data złożenia petycji: 28.05.2019 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, wysłano w dniu 28.05.2019 r.
_____________
Data złożenia petycji: 4.06.2019 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, wysłano w dniu 26.06.2019 r.
______________
Data złożenia petycji: 8.07.2019 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, wysłano w dniu 9.07.2019 r.
______________
Data złożenia petycji: 20.08.2019 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, wysłano w dniu 24.10.2019 r. pocztą tradycyjną.
_____________
Data złożenia petycji: 18.09.2019 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, wysłano w dniu 1.10.2019 r.
_____________
Data złożenia petycji: 21.10.2019 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, wysłano w dniu 22.10.2019 r.
_____________
Data złożenia petycji: 2.12.2019 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji:
skan odpowiedzi, wysłano meilem w dniu 19.12.2019 r.
____________
Data złożenia petycji: 3.12.2019 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi, wysłano pocztą tradycyjną w dniu 30.12.2019 r.
___________
Data złożenia petycji: 6.12.2019 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano meilem w dniu 19.12.2019 r.
____________
Data złożenia petycji: 16.01.2020 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano pocztą tradycyjną w dniu 4.02.2020 r.
_____________
Data złożenia petycji: 21.03.2020 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano pocztą elektroniczną w dniu 29.05.2020 r.
_____________
Data złożenia petycji: 2.04.2020 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano pocztą elektroniczną w dniu 29.05.2020 r.
______________
Data złożenia petycji: 1.06.2020 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano pocztą elektroniczną w dniu 17.06.2020 r.
______________
Data złożenia petycji: 3.08.2020 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano pocztą elektroniczną w dniu 11.08.2020 r.
_______________
Data złożenia petycji: 10.12.2020 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano pocztą elektroniczną w dniu 18.12.2020 r.
__________________
Data złożenia petycji: 2.01.2021 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano pocztą elektroniczną w dniu 17.02.2021 r. / skan odpowiedzi na ponowioną petycję udzielono w dniu 2.03.21 r. mailowo.
__________________
Data złożenia petycji: 5.02.2021 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano pocztą tradycyjną oraz poczta elektroniczną w dniu 30.04.2021 r.
________________
Data złożenia petycji: 22.02.2021 r. (petycja kierowana do Rady Miejskiej)
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi / Uchwała Nr XXVI/227/21 RM
______________
Data złożenia petycji: 24.02.2021 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano pocztą tradycyjną w dniu 26.02.2021 r.
______________
Data złożenia petycji: 1.03.2021 r. (petycja kierowana do Rady Miejskiej)
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi / Uchwała Nr XXVI/227/21 RM
_____________
Data złożenia petycji: 29.03.2021 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano pocztą elektroniczną w dniu 28.04.2021 r.
_______________
Data złożenia petycji: 1.04.2021 r.
Skan petycji: Dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: skan odpowiedzi wysłano pocztą elektroniczną w dniu 8.04.2021 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian