Dzierżawa nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości.

  • Wydział Wydział Gospodarki Mieniem
  • Termin załatwienia do 3 miesięcy
  • Osoba kontaktowa Sylwia Rutkowska
  • Miejsce załatwienia UM, pok. 5
  • Telefon kontaktowy (52) 387 01 19
  • Miejsce odbioru UM
  • Wymagane dokumenty wniosek o wydzierżawienie nieruchomości ,
   - w przetargu ustnym nieograniczonym lub złożenie oferty w przetargu pisemnym, wpłata stosownego dla danej nieruchomości wadium, w terminie i wysokości określonej w ogłoszeniach o przetargach podanych do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, w prasie lokalnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
  • Opłaty Dzierżawca ponosi opłaty związane z dzierżawą tj. czynsz, podatek od nieruchomości
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje dostępne są w Karcie Usług Nr 1, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   – Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
   – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
   – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
   – Uchwała Nr XIX/153/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26.04.2012 r. w spawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony
   – Zarządzenie Nr III/60/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23.04.2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski”

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian