Gmina Solec Kujawski Ogłasza nabór na realizację usług trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”

Gmina Solec Kujawski Ogłasza nabór na realizację usług trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyhala sportowa OSiR w Solcu Kujawskim i/lub sala sportowa w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. J. Słowackiego w Solcu Kujawskim
  • StanowiskoTrener aktywności fizycznej
  • Wymiar etatuumowa zlecenie
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-07-23
  • Termin składania dokumentów2019-08-06
  • Sposób składania dokumentówoferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację usług trenera aktywności fizycznej”, osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, parter, pok. Nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86 – 050 Solec Kujawski
  • Miejsce składania dokumentóww Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim – parter pokój nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
   • posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu, instruktorzy rekreacji ruchowej, rehabilitanci ruchowi, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweszczegóły w załączniku
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyszczegóły w załączniku
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówPiotr Czarnecki
  • Uzasadnienie wyboruKandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania formalne. Posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji usługi trenera aktywności fizycznej zgodnie z „Programem zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim". Ukończył studia w AWF Gdańsk.
   Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień wchodzących w zakres realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim", co w ocenie komisji konkursowej rokuje na prawidłowe wykonywanie założeń programu.

   Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej – Barbara Białkowska, Zastępca Burmistrza Solca Kujawskiego.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian