Gospodarka wodna

INFORMACJA O TARYFIE /od dnia 08.05.2021 na okres 36 miesięcy/

Zgodnie z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028,  z późń. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim przedstawia taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70.40.220.2021.D.KR  z dnia 7 kwietnia 2021 r. (ogłoszenie na stronie BIP Wody Polskie w dniu 30 kwietnia 2021r.), które obowiązują od 8 maja 2021 r. na terenie gminy Solec Kujawski.

 

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

***

 • Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy (pismo z dnia 24.03.2021 r., znak: NHK.5210.5.2021: pismo z dnia 03.05.2021 r., znak: NHK.5210.3.2021 ) dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stwierdził, że woda pochodząca z wodociągów publicznych: Solec Kujawski, Chrośna i Rudy, na terenie gminy Solec Kujawski za 2020 rok jest przydatna do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania sanitarne.

  Woda w 2 wodociągach: Solec Kujawski i Chrośna poddawana jest uzdatnianiu tj. napowietrzaniu, filtracji (odżelazianiu i odmanganianiu). Technologia dwóch pierwszych wodociągów nie przewiduje stałej dezynfekcji wody. Natomiast woda w wodociągu Rudy podawana jest uzdatnianiu: napowietrzaniu, odgazowywaniu, filtracji (odżelazianiu i odmanganianiu) oraz dezynfekcji końcowej promieniami UV. W 2020r. nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

  Sprawozdanie z badania wody (z dnia 24.03.2021 r. znak: NHK.5210.5.2021 oraz z dnia 03.05.2021 r., znak: NHK.5210.3.2021) jest  dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (ul. Toruńska 8a, pokój nr 2).

 • Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stwierdził, że woda pochodząca z wodociągów publicznych: Solec Kujawski, Chrośna i Rudy, na terenie gminy Solec Kujawski za 2019 rok jest przydatna do spożycia przez ludzi.
  Sprawozdania z badania wody (z dnia 20.02.2020 r. znak: NHK.5210.18.2020
  i z dnia 21.02.2020 r. znak: NHK.5210.25.2020) są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (ul. Toruńska 8, pokój nr 2).
 • Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stwierdził, że woda pochodząca z wodociągów publicznych: Solec Kujawski, Chrośna i Rudy, na terenie gminy Solec Kujawski za 2018 rok jest przydatna do spożycia przez ludzi.
  Sprawozdania z badania wody (z dnia 18.02.2019 r. znak: NHK.5210.10.2019 i z dnia 18.03.2019 r. znak: NHK.5210.36.2019) są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (ul. Toruńska 8, pokój nr 2).
 • Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stwierdził, że woda pochodząca z wodociągów publicznych: Solec Kujawski, Chrośna i Rudy, na terenie gminy Solec Kujawski za 2016 rok jest przydatna do spożycia przez ludzi.
  Sprawozdania z badania wody są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu Miasta i Gminy, ul. Toruńska 8, pokój nr 2.
 • Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stwierdził, że woda pochodząca z wodociągów publicznych: Solec Kujawski i Rudy na terenie gminy Solec Kujawski za II półrocze 2015 roku jest przydatna do spożycia przez ludzi.
  Sprawozdania z badania wody są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu Miasta i Gminy, ul. Toruńska 8, pokój nr 2.
 • Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stwierdził, że woda pochodząca z wodociągu publicznego Solec Kujawski oraz Chrośna za I półrocze 2015 roku jest przydatna do spożycia przez ludzi.
  Sprawozdania z badania wody są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu Miasta i Gminy, ul. Toruńska 8, pokój nr 2.

***

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

***

Uchwała Nr XXXIV/297/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr XXI/187/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Uchwała Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim”

Uchwała Nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian