Historia

Burmistrz Miasta i Gminy

brm-jpg

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY   mgr inż. Teresa Substyk        (52) 387 01 44 (sekretariat urzędu)       solec@soleckujawski.pl   

Burmistrz MiG przyjmuje interesantów (skargi i wnioski) we wtorki w godz. od 7.30 do 16.30.

1. Kompetencje Burmistrza określa ustawa o samorządzie gminnym oraz przepisy innych ustaw, w szczególności do zadań Burmistrza należy: 1) wykonywanie uchwał Rady i zadań Gminy określonych przepisami prawa, 2) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 3) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i wyznaczanie konkretnych osób do podejmowania tych czynności, 4) wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 5) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji, 6) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie. 2. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu powołanemu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi. 3. Burmistrz nadzoruje bezpośrednio pracę Biura Prawnego, Biura Informacji, Pionu Ochrony, Biura Kontroli Wewnętrznej, Audytora Wewnętrznego. 

 • Doradca Burmistrza:
  • współpraca z jednostkami zewnętrznymi, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowania i realizacji projektów o znaczeniu gminnym i regionalnym, w tym między innymi: przeprawa promowa przez Wisłę, port multimodalny, zagospodarowanie terenów nadwiślańskich;
  • współpraca z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego w zakresie opracowania studiów wykonalności i innych dokumentów wymaganych przy aplikowaniu o środki finansowe z Unii Europejskie oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania projektów;
  • przygotowanie we współpracy z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • reprezentowanie Gminy na posiedzeniach zespołu ds. rewitalizacji dróg wodnych (Urząd Marszałkowski w Toruniu) oraz zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Doliny Dolnej Wisły (Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy);
  • doradztwo w zakresie planowania strategicznego oraz prowadzenie zespołu planowania strategicznego powołanego przez Burmistrza;
  • udział w tworzeniu dokumentacji strategicznej Gminy.
  Mirosław Gębski tel. 52 387 01 23 e-mail: m.gebski@soleckujawski.pl
 • Biuro Prawne: 1) zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa, 2) obsługa prawna Urzędu, 3) opiniowanie w zakresie formalno-prawnym projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, umów oraz innych pism  przekazanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu, przez nie opracowanych i sprawdzonych pod względem merytorycznym 4) udzielanie konsultacji i porad w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym, 5) sporządzanie opinii prawnych na podstawie pisemnych zapytań zawierających opis stanu faktycznego oraz sprecyzowane zagadnienie prawne wraz z propozycją rozwiązania przedstawionego problemu, 6) zastępstwo prawne przed sądami i urzędami oraz innymi organami orzekającymi. 1. Małgorzata Szalewska - radca prawny 2. Paulina Popielewska - Konecka - radca prawny 3. Natalia Sieracka - referent prawny tel. 52387 01 27 e-mail: biuroprawne@soleckujawski.pl
 • Biuro Informacji: 1) inicjowanie i współudział w opracowaniu strategii informacyjnej, 2) kształtowanie wizerunku Gminy, 3) koordynowanie i nadzór merytoryczny nad działaniami komórek organizacyjnych urzędu w zakresie informacji, 4) informowanie o pracy samorządu, 5) przygotowywanie i realizacja innych działań informacyjnych, 6) współpraca z mediami, 7) analizowanie publikacji prasowych, 8) prowadzenie archiwum prasowego, 9) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania wydawnictw informacyjnych, 10) informowanie o działalności samorządu poprzez Internet, 11) gromadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej, 12) redagowanie biuletynu „Soleckie Wiadomości z Ratusza”, 13) prowadzenie strony internetowej urzędu.  Zbigniew Stefański - kierownik biura informacji tel. 52 387 01 32 e-mail: rzecznik@soleckujawski.pl
 • Pion Ochrony: 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, 2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, 3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, 4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, 5) opracowywanie planu ochrony informacji jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji, 6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, 7) współpraca w zakresie realizowanych zadań ze służbami ochrony Państwa, 8) administrowanie dokumentami zawierającymi informacje niejawne. 1. Katarzyna Kamińska - inspektor ds. obsługi archiwum, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych     tel. 52 387 01 07     e-mail: archiwum@soleckujawski.pl
 • Biuro Kontroli Wewnętrznej: 1) opracowywanie planu kontroli na dany rok kalendarzowy i przedstawianie go do zatwierdzenia Burmistrzowi, 2) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej kompleksowej, problemowej i sprawdzającej w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym na dany rok harmonogramem kontroli, 3) przeprowadzanie kontroli doraźnych dla pilnego zbadania nagłych zdarzeń zgodnie z poleceniem Burmistrza, 4) wykonywanie z upoważnienia Burmistrza innych kontroli należących do zakresu jego kompetencji, 5) bieżące informowanie Burmistrza o wynikach kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach oraz przedstawianie Burmistrzowi do zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych obejmujących wnioski i zalecenia pokontrolne, 6) badanie zgodności działalności kontrolowanych jednostek z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, 7) sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, w tym prowadzenie książki kontroli i monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych, 8) opracowywanie i przedstawianie Burmistrzowi sprawozdania z rocznej działalności biura, 9) przechowywanie  dokumentacji z kontroli zewnętrznych, w tym protokołów i zaleceń pokontrolnych 10) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami podległymi, 11) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz audytorem. 1. Marlena Borakiewicz - podinspektor ds. kontroli wew.     tel. 52 387 01 26     kontrola@soleckujawski.pl
 • Audytor Wewnętrzny: Do zadań należą działania, przez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności, w tym, w szczególności: 1) prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostki, 2) prowadzenie zadań audytu wewnętrznego, 3) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu, 4) przygotowanie programu zadania audytowego, 5) przygotowanie rocznego planu audytu, 6) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych, 7) ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych, - ocena przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań, 8) rzetelne, obiektywne i niezależne: a) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej, b) określenie oraz analiza przyczyn i skutków nieprawidłowości, c) przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienia poddanej audytowi działalności. 1. Joanna Motylewska - Retkowska - audytor wewnętrzny, 2. Genowefa Nasierowska - audytor wewnętrzny
Szczegółowe zadania z poszczególnych wydziałów i referatów i biur znajdują się w Zarządzenia Nr IV/124/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 września 2017 roku

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>