Historia

Burmistrz Solca Kujawskiego

brm-jpg

 BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO   mgr inż. Teresa Substyk        (52) 387 01 44 (sekretariat urzędu) tel. kom.  608 570 516     solec@soleckujawski.pl   

Burmistrz Solca Kujawskiego przyjmuje interesantów (skargi i wnioski) we wtorki w godz. od 7.30 do 16.30.

 1. Kompetencje Burmistrza określa ustawa o samorządzie gminnym oraz przepisy innych ustaw, w szczególności do zadań Burmistrza należy:
 • wykonywanie uchwał Rady i zadań Gminy określonych przepisami prawa;
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i wyznaczanie konkretnych osób do podejmowania tych czynności;
 • wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;
 • zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie.
 1. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu powołanemu Zastępcy lub Sekretarzowi.
 2. Burmistrz nadzoruje bezpośrednio pracę Biura Prawnego, Rzecznika Prasowego, Pionu Ochrony, Biura Kontroli Wewnętrznej, Audytora Wewnętrznego, Służby BHP oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Biuro Prawne:
  1) zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa, 2) obsługa prawna Urzędu, 3) opiniowanie w zakresie formalno-prawnym projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, umów oraz innych pism  przekazanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu, przez nie opracowanych i sprawdzonych pod względem merytorycznym 4) udzielanie konsultacji i porad w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym, 5) sporządzanie opinii prawnych na podstawie pisemnych zapytań zawierających opis stanu faktycznego oraz sprecyzowane zagadnienie prawne wraz z propozycją rozwiązania przedstawionego problemu, 6) zastępstwo prawne przed sądami i urzędami oraz innymi organami orzekającymi. 1. Małgorzata Szalewska - radca prawny  tel. kom. 608 559 276 2. Paulina Popielewska - Konecka - radca prawny 3. Natalia Sieracka - referent prawny tel. 52387 01 27 e-mail: biuroprawne@soleckujawski.pl
 • Rzecznik prasowy: Do zadań Rzecznika Prasowego należy, w szczególności:
  • inicjowanie i współudział w opracowaniu strategii informacyjnej;
  • kształtowanie wizerunku Gminy;
  • koordynowanie i nadzór merytoryczny nad działaniami komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie informacji;
  • informowanie o pracy samorządu;
  • przygotowywanie i realizacja innych działań informacyjnych;
  • współpraca z mediami;
  • analizowanie publikacji prasowych;
  • prowadzenie archiwum prasowego;
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania wydawnictw informacyjnych;
  • informowanie o działalności samorządu poprzez Internet;
  • gromadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej;
  • redagowanie biuletynu „Soleckie Wiadomości z Ratusza”;
  • prowadzenie strony internetowej Urzędu.
  Zbigniew Stefański - rzecznik prasowy tel. 52 387 01 32 tel. kom. 531 687 195 e-mail: rzecznik@soleckujawski.pl
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
  • informuje ADO, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitoruje przestrzeganie RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • udziela na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
  • współpracuje z organem nadzorczym;
  • pełnieni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzeni konsultacji we wszelkich innych sprawach.
  • nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w zbiorach systemu informatycznego UMiG;
  • podejmuje stosowne działania zgodnie z PODO w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do bazy danych lub naruszenia zabezpieczenia danych znajdujących się w UMiG;
  • niezwłocznie informuje ADO lub osoby przez niego upoważnione o przypadku naruszenia przepisów RODO oraz przepisów krajowych.
  • zapoznaje pracownika z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przed dopuszczeniem do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych. Natalia Sieracka - inspektor ochrony danych tel. 52 387 01 27 e-mail:biuroprawne@soleckujawski.pl
 • Pion Ochrony: 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, 2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, 3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, 4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, 5) opracowywanie planu ochrony informacji jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji, 6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, 7) współpraca w zakresie realizowanych zadań ze służbami ochrony Państwa, 8) administrowanie dokumentami zawierającymi informacje niejawne. 1. Katarzyna Kamińska - inspektor ds. obsługi archiwum, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych     tel. 52 387 01 07     e-mail: archiwum@soleckujawski.pl
 • Biuro Kontroli Wewnętrznej: 1) opracowywanie planu kontroli na dany rok kalendarzowy i przedstawianie go do zatwierdzenia Burmistrzowi, 2) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej kompleksowej, problemowej i sprawdzającej w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym na dany rok harmonogramem kontroli, 3) przeprowadzanie kontroli doraźnych dla pilnego zbadania nagłych zdarzeń zgodnie z poleceniem Burmistrza, 4) wykonywanie z upoważnienia Burmistrza innych kontroli należących do zakresu jego kompetencji, 5) bieżące informowanie Burmistrza o wynikach kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach oraz przedstawianie Burmistrzowi do zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych obejmujących wnioski i zalecenia pokontrolne, 6) badanie zgodności działalności kontrolowanych jednostek z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, 7) sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, w tym prowadzenie książki kontroli i monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych, 8) opracowywanie i przedstawianie Burmistrzowi sprawozdania z rocznej działalności biura, 9) przechowywanie  dokumentacji z kontroli zewnętrznych, w tym protokołów i zaleceń pokontrolnych 10) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami podległymi, 11) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz audytorem. 1. Marlena Borakiewicz - podinspektor ds. kontroli wew.     tel. 52 387 01 26     kontrola@soleckujawski.pl
 • Audytor Wewnętrzny: Do zadań należą działania, przez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności, w tym, w szczególności: 1) prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostki, 2) prowadzenie zadań audytu wewnętrznego, 3) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu, 4) przygotowanie programu zadania audytowego, 5) przygotowanie rocznego planu audytu, 6) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych, 7) ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych, - ocena przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań, 8) rzetelne, obiektywne i niezależne: a) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej, b) określenie oraz analiza przyczyn i skutków nieprawidłowości, c) przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienia poddanej audytowi działalności. 1. Genowefa Nasierowska - audytor wewnętrzny
Szczegółowe zadania z poszczególnych wydziałów i referatów i biur znajdują się w Zarządzenia Nr V/27/19 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lutego 2019 roku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>