Historia

Skarbnik Gminy

       SKARBNIK GMINY mgr Alina Kowalska (52) 387 01 05 tel. kom. 608 570 965        e-mail:skarbnik@soleckujawski.pl

 Do zadań Skarbnika należy: 1) prowadzenie rachunkowości jednostki, 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 5) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy, 6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty, 7) współdziałanie w opracowywaniu budżetu, 8) przygotowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu, 9) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza. Skarbnik Miasta i Gminy nadzoruje pracę Wydziału Budżetu i Finansów, w którego skład wchodzi Referat Księgowości Budżetowej oraz Referat Finansowo - Podatkowy. Wydział Budżetu i Finansów: 1) przygotowywanie projektu budżetu Gminy oraz nadzór i kontrola realizacji budżetu, 2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Gminy oraz obsługi finansowej Urzędu w zakresie dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz funduszy specjalnych, 3) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz opracowywanie opisowych sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonania budżetu Gminy oraz bilansów jednostkowych, zbiorczych i skonsolidowanych budżetu Gminy, 4) planowanie i wymiar podatków i opłat lokalnych, 5) planowanie pozostałych dochodów własnych Gminy wraz z ich windykacją, 6) prowadzenie ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych wraz z ich windykacją, 7) przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady w zakresie budżetu, podatków oraz procedur i zasad dotyczących gospodarki finansowej Gminy. Alina Kowalska - Skarbnik MiG tel. 52 387 01 05 tel. kom. 608 570 965 e-mail: skarbnik@soleckujawski.pl
  • Referat Księgowości Budżetowej: 1) prowadzenie księgowości budżetowej, w tym rejestru dochodów budżetowych, wydatków i kosztów, 2) prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, nagród, kosztów podróży, przysługujących ekwiwalentów, w tym list płac, kart wynagrodzeń, rozliczania delegacji służbowych, 3) regulowanie zobowiązań, w tym: a) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich rachunków, faktur, delegacji służbowych itp., b) dokonywanie przelewów, c) rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników, 4) sporządzanie sprawozdań jednostkowych w oparciu o prowadzoną ewidencje księgową, 6) przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady oraz Burmistrza w zakresie budżetu.
1. Monika Michalska - kierownik referatu księgowości budżetowej tel. 52 387 01 36 tel. kom. 509 470 466 e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl 2. Barbara Słowińska - inspektor ds. płac tel. 52 387 01 36 e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl 3. Sylwia Dudzińska - inspektor ds. finansowo - księgowych tel. 52 387 01 37 e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl 4. Agnieszka Głowala - referent ds. księgowości budżetowej tel. 52 387 01 36 e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl 5. Zuzanna Drzewiecka - inspektor ds. finansowo - księgowych tel. 52 387 01 11 e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl 6. Agnieszka Sadowska - inspektor ds. księgowości budżetowej     tel. 52 387 01 11     e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl 7. Monika Stępniewska - referent ds. księgowości budżetowej     tel. 52 387 01 11
  • Referat Finansowo - Podatkowy: 1) planowanie wysokości stawek niektórych podatków i opłat lokalnych i ich wymierzanie pouchwaleniu przez Radę, 2) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów, 3) prowadzenie ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych wraz z ich windykacją, 4) prowadzenie ewidencji księgowej pozostałych dochodów pobieranych na podstawie odrębnych przepisów wraz z ich windykacją, 5) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzeń, odraczania terminu płatności,rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych, 6) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 7) terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach podatkowych oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji, 8) terminowe wystawianie wezwań do zapłaty dla zalegających w pozostałych zobowiązaniach nie podatkowych oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji, 9) prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych, 10) przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady oraz Burmistrza w zakresie podatków oraz procedur i zasad dotyczących gospodarki finansowej Gminy.
1. Monika Nowak - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat     tel. 52 387 01 10     e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl 2. Magdalena Reikowska - inspektor ds. księgowości podatkowej tel. 52 387 01 10 e-mail: ksiegowosc@soleckujawski.pl 3. Agnieszka Nadolna - inspektor ds. finansowo - księgowych tel. 52 387 01 37 e-mail: finanse@soleckujawski.pl  

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>