Historia

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. cmentarnictwa, miejsc pamięci narodowej i targowiska" w Wydziale Administracji...

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. cmentarnictwa, miejsc pamięci narodowej i targowiska" w Wydziale Administracji...
  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski
  • Wydział:Wydział Administracji
  • Miejsce pracyUMiG
  • Stanowiskoreferent
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-08-30
  • Termin składania dokumentów2017-09-12
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referenta ds. cmentarnictwa, miejsc pamięci narodowej i targowiska”, osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, parter, pok. nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
  • Miejsce składania dokumentówBiuro Podawcze Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, parter, pok. nr 1
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
   • wykształcenie średnie,
   • 2 letni staż pracy,
   • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw o: samorządzie gminnym, grobach i cmentarzach wojennych, ochronie miejsc pamięci narodowej, ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• preferowane doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze,
   • znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw o: pracownikach samorządowych; ochronie danych osobowych,
   • dobra znajomość obsługi komputera,
   • samodzielność, kreatywność,
   • zdolność skutecznego komunikowania się.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZarządzanie targowiskiem.

   • Nadzorowanie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem targowiska.
   • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem targowiska.
   • Rozpowszechnianie informacji dotyczących targowiska poprzez przede wszystkim rozwieszanie ich na tablicy informacyjnej.
   • Uaktualnianie regulaminu targowiska.
   Utrzymanie dóbr kultury i miejsc pamięci narodowej.
   • Prowadzenie ewidencji dóbr kultury będących w gminie Solec Kujawski.
   • Pozyskiwanie dóbr kultury i prowadzenie w tym zakresie sprawozdawczości.
   • Prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem i ewidencją cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej.
   • Prowadzenie bieżących przeglądów cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowej i dóbr kultury.
   • Utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
   • Przygotowywanie dokumentacji związanej z pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych na utrzymanie lub modernizację cmentarzy, miejsc pamięci narodowej i dóbr kultury.
   • Obsługa administracyjna spotkań w sprawie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
   • Nadzorowanie flagowania budynków użyteczności publicznej, ulic z okazji świąt narodowych i innych uroczystości.

   Współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy:
   • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na działalność jednostek pomocniczych.
   • Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących planowania i wykorzystywania środków finansowych, o których mowa wyżej.
   • Rozliczanie kosztów działalności i utrzymania sołectw i osiedli.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyw załączniku
  • Lista wybranych kandydatówSylwia Rejent zam. w Solcu Kujawskim
  • Uzasadnienie wyboruKandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne niezbędne oraz dodatkowe wskazane w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje
   do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. cmentarnictwa, miejsc pamięci narodowej i targowiska.
   Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres utrzymania dóbr kultury, miejsc pamięci narodowej, zarządzania targowiskiem oraz współpracy z jednostkami pomocniczymi, co w ocenie komisji konkursowej rokuje na prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku referenta ds. cmentarnictwa, miejsc pamięci narodowej i targowiska w Wydziale Administracji Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>